Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty należy złożyć do 30.04.2024r.

Szanowni Państwo

Obowiązek sporządzenia sprawozdania o stosowanych w 2023 roku terminach zapłaty w transakcjach handlowych muszą składać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych:
  • u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła równowartość 50 mln euro
  • którzy znaleźli się w zestawieniu opublikowanym przez ministra finansów w terminie do 30 września roku, za który składane jest sprawozdanie.
Wartość 50 mln euro jest przeliczana na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Sprawozdanie 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2023 r. należy złożyć do 30 kwietnia 2024r.

Za przekazanie sprawozdania w terminie odpowiedzialni są kierownicy podmiotów, które mają obowiązek złożyć sprawozdanie.
Kierownik podmiotu to członek zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, osoba pełniąca funkcję takiego organu, a jeżeli w podmiocie tym nie działa taki organ – osoba zarządzająca jego działalnością. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki komandytowej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki, a w przypadku spółki jawnej – wspólnika prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Sprawozdanie składa się elektronicznie, poprzez portal Biznes.gov.pl.

Przypominam, że system KFWin przygotowuje dedykowane raporty zobowiązań i należności do sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w module Zatory Płatnicze.

W przypadku zainteresowania tymi rozwiązaniami, prosimy o kontakt z konsultantami.

Zapraszając do korzystania z naszych usług, łączę pozdrowienia.

Z poważaniem

Leszek Nowak
Prezes Zarządu